Библиотека

Библиотека на Европейски политехнически университет

Библиотеката на Европейски политехнически университет създава, изгражда, систематизира и поддържа информационен фонд, чиято мисия е да:

  • Подпомага научноизследователската и учебна дейност на преподавателите, на настоящите и бъдещи студенти;
  • Отговаря на съвременните образователни и информационни потребности по време на обучението по всички учебни програми, предлагани в Университета.

Библиотеката притежава фонд от 13,878 библиотечни единици, от които:

  • Книги – 12 973 библиотечни единици;
  • Периодични издания – 905 библиотечни единици.

Книжният масив е организиран в два основни фонда:

  • Фонд Читалня – книги, които се използват на място в библиотеката;
  • Фонд Подръчен – книги, които могат да се заемат за ползване извън библиотеката

Достъп до информационни платформи:

Европейският политехнически университет има достъп до информационни платформи в рамките на национален абонамент, осъществен от Министерство на образованието и науката за периода 2012-2015 г. Университетската библиотека осигурява достъп до следните електронни база данни, които могат да се използват в Университетската компютърна мрежа

Web of Knowledge

Web of Knowledge (преди наречена ISI Web of Knowledge) – Обща платформа с над 23 000 внимателно подбрани водещи научни издания, научни бази данни и БД с патентна информация, доклади за цитиране на издания, публикации от сборници от научни конгреси и конференции, подбрани научни уеб-страници.

Palgrave Connect

Palgrave Connect представя библиотеки с гъвкав подход към изграждането на събиране електронна книга с над 14 000 заглавия, предлагани в областта на хуманитарните, социалните науки и бизнес в 2015.

Springer Link

The Springer Link – Осигурява на изследователи достъп до милиони научни документи от списания, книги, серии, протоколи и справочна литература.

LiterNet

LiterNet – Български специализиран портал за литература и хуманитаристика.

Doaj

DOAJ – Указател на научни списания с отворен достъп.

Echo

ECHO – European Cultural Heritage Online – Инфраструктура с отворен достъп за бъдеще на уеб култура и наука.

ECLAS

ECLAS – Онлайн каталог на библиотеките на Европейската комисия.

Europeana

The European Library – Паневропейски Интернет портал EUROPEANA.

EUR-Lex

EUR-Lex – Свободен достъп до правото на Европейския съюз.

ERIC

ERIC – Education Resources Information Center – Онлайн дигитална библиотека за образователни ресурси.

HighWire

HighWire Press – Stanford University – Най-големият архив на безплатни, предлагани като пълен текст статии

Index Translationum

Index Translationum – Международна библиографска база данни, поддържана от ЮНЕСКО, за направени преводи с хронологичен обхват от 1979 г. – до днес..

KVK

KVK – Karlsruher Virtueller Katalog – Виртуален свободен каталог.

ResearchGate

Research Gate – Най-голямата социална мрежа за учени и изследователи от цял свят.

UNBISNET

UNBISnet – Онлайн библиографска информационна система на ООН.

Scientific Journals International

SJI – Scientific Journals International – Архиви на повече от 100 рецензирани научни списания във всички дисциплини.

WDL - World Digital Library

WDL – World Digital Library – Световна дигитална библиотека с подкрепата на ЮНЕСКО.

WorldCat

WorldCat – Глобален свободен уеб каталог.

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.