Мисия и ценности

Мисия на ЕПУ

Европейският политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят. 

Университетът изповядва философията на устойчивото развитие и приоритетните му ценности са:

  • Европейски традиции и стандарти, съчетани с американска прагматичност на висшето образование;
  • Развитие на академичната наука, научните изследвания и иновациите с ориентация към практиката и към потребностите на международния и българския бизнес;
  • Международен характер на висшето образование, като средство за постигане и поддържане на високо качество;
  • Интернационален академичен състав от учени и преподаватели от чуждестранни университети, международни научни центрове, творчески организации и бизнес-структури;
  • Преподаване на съвременно учебно съдържание, кореспондиращо с европейската и американската образователни системи;
  • Обучение по модерни университетски технологии в авангардна университетска среда и оценяване на студентите по съвременни методи, свързани с качествата им за бъдеща професионална реализация;
  • Развитие на личностните качества на студентите с оглед достигане до максимума на интелектуалния им потенциал;
  • Насърчаване на студентската инициативност, създаване на навици за самостоятелно учене, придобиване на ключови компетентности, и общоприложими “преносими” знания и умения.

Ценности

Европейският Политехнически Университет си поставя за цел въвеждането на европейски стандарти за образование, преподаване на съвременно учебно съдържание, академичен състав от учени на европейски университети и международни академии, обучение и оценяване по модерни методи в авангардна професионална среда, развитие у студентите на ценностите на европейската цивилизация.


 

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.