Изисквани документи

Необходими документи

 • Формуляр за кандидатстване;
 • Диплома за средно образование;
 • Приложение към дипломата;
 • Документ за владеене на английски език (1) TOEFL или друг сертификат, (2) завършено средно образование в английска гимназия;
 • Медицинско свидетелство;
 • Копие на лична карта;
 • Четири броя снимки 3x4см;
 • Платежно за внесена кандидатстудентска такса - 15 €.

Моля, обърнете внимание, че Вашите документи трябва да са оригинали или нотариално заверени копия и трябва да бъдат официално легализирани в страната, където е получено образованието, а след това преведени на български език и легализирани в страните, които са подписали Хагската конвенция за легализациите, легализацията може да стане чрез АПОСТИЛ, вместо в Българско посолство.

 


ПРЕХВЪРЛЯЩИ СЕ СТУДЕНТИ

Ако се прехвърляте от друг университет, трябва да представите Академична справка, която да включва:

 • Наименование на изучаваните дисциплини;
 • Kредити от курса на обучение;
 • Оценките за всяка дисциплина;

Академичната справка (транскрипт) трябва да има оригинален печат от Университета, в който сте се обучавали. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран.

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.