Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

Условия:

Бългрското законодателство позволява студенти и докторанти да получат банков кредит при специални условия.

Съгласно закона, студентите, които могат да кандидатстват за кредит са:

  • Български граждани;
  • Граждани на други държави-членки на ЕС,
  • На държава от Европейското икономическо пространство,
  • Както и граждани на Конфедерация Швейцария;

Които отговарят едновременно на следните условия:

  • не са навършили 35 години;
  • се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (бакалавър или професионален бакалавър) или "магистър", или на образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл.47, ал.1 от Закона за висшето образование;
  • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
  • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в този закон.

КОИ БАНКИ ОТПУСКАТ КРЕДИТИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ?

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.