За програмата

Обща информация

Еразъм + е нова програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт.

Еразъм + заменя предходните програми на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, като например програмата за учене през целия живот и програмата Еразмус Мундус за сътрудничество между европейските университети.

Програмата се състои от три основни дейности:

  • Ключова дейности 1 - Мобилност с учебна цел

  • Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

  • Ключова дейност 3 - Подкрепа за реформиране на политиката

Еразъм + разполага с бюджет от 14,70 милиарда € , а до 2020 г., повече от четири милиона души ще се възползват от това финансиране . Програмата за седем години ще изгради умения и квалификацията за заетост на участниците ще се подобри. Освен това програмата ще насърчи усилията за модернизиране на образованието и кариерата чрез обучение за деца и младежи. Можете да намерите повече информация за Еразъм + на интернет страницата на Европейската Комисия.

Бюджетът и средствата на Еразъм + ще бъдат фокусирани главно върху мобилността в Европа , от началото на 2015 г., ще бъдат отпуснати средства в умален мащаб за останалите страни .   

До 2020 година , около 2 милиона студенти ще се възползват от Еразъм+. Това включва обучаващи се във всички фази на учебните програми, включително докторанти, които искат да проведът част от обучението си или (практиката) стажа си в чужбина. За първата отпусната субсидия, студентите обучаващи се за бакалавърска, магистърска или докторска степен могат да получат финансиране за период  до 12 месеца. С цел да се осигурят  по-големи финансови стимули за времето, прекарано в чужбина, месечната стипендия на мобилността на студентите ще се увеличи , особено за страните домакини с по-високи разходи за живот . Завършващите в последен курс на обучение могат също така да получат финансиране за стаж в чужбина. Освен това, Еразъм + ще предложи на студенти, желаещи да завършат магистърска програма в Европа, възможността за получаване на нисколихвен заем за подпомагане на тяхното обучение. Програмата на бившия Еразмус Мундус , която осигурява подкрепа за висококвалифицирани студенти , които желаят да завършат  магистърска степен в Европейската съвместна програма , ще продължи да се извършва в рамките на новата програма Еразъм + .

Еразъм + също така подкрепя интернационализацията на висши учебни заведения , като финансира краткосрочно преподаване и подготовка в чужбина за преподаватели и членове на персонала.

В допълнение, университетите могат да канят представители на различни чуждестранни предприятия за провеждане на лекции , както и могат да участват в многостранни стратегически партньорства с цел разработване на съвместни иновативни проекти (например:  разработване в областта на образованието или други обучителни сфери, свързани с образованието ) . Финансирането на проекти за сътрудничество между университетите и фирмите се осигурява от Еразъм +  АЛИАНСИ НА ЗНАНИЕТО. Университетите , които желаят да участват в проекти за изграждане на капацитет в развиващите се страни могат да направят това в университетите, които са международни партньори на програма Еразъм + .

Финансирането за повечето  програми за мобилност и стратегическите партньорства се организира от националните агенции на 33-те държави, участващи в програмата (28 страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Норвегия и Турция).

В България програмата се прилага и насърчава от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Следните програми за мобилност са подкрепени от Еразъм +:

  • Студентска мобилност: с цел обучение (SMS)
  • Студентска мобилност: с цел практика (SMP)
  • Мобилност на персонала: с цел преподаване (ДАТ)
  • Мобилност на персонала: с цел обучение (STT)

Всички институти за висше образование, участващи в програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младеж и спорт за периода 2014-2020 г. (по-нататък наричан просто "програмата") трябва да бъдат удостоени с Еразъм Харта за висшето образование (ECHE ). Тази харта се присъжда от Европейската Комисия като част от процедурата по акредитация, създадена с цел гарантиране на еднаква рамка за всички участници в дейности за мобилност на качеството. Хартата, както и  Европейската Декларация за Поверителност (EPS), трябва да бъдат на разположение на интернет страницата на университета.

Допълнителна информация и насоки по отношение на ЕРАЗЪМ + може да бъде получена на:

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

15, Граф Игнатиев Street, 3-ти етаж
1000, София

България

Тел: 00359 2 91 550 10
Web: www.hrdc.bg
eMail: hrdc@hrdc.bg

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.