ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА БАКАЛАВЪР

 

1) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специфичната цел на специалността е да даде знания, умения, навици, нагласи и ценности, съответстващи на съвременните бързо развиващи се компютърни системи и софтуерни технологии. С цел да се постигне по-голяма мобилност на завършилите бакалаври, ударението е върху съчетанието на класическото знание и практическите умения. Така подготвените абсолвенти са готови да покриват широките потребности от специалисти по информационни технологии и ще бъдат по-адаптивни в пазарна среда.

2) ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ УСПЕШНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

Бакалавърът ще получи базова широкопрофилна подготовка в областта на информатиката и компютърните науки, ще притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства знанията и уменията си, ще има добра езикова култура, ще владее професионално компютърните технологии, ще може да поддържа подготовката си на нивото на изискванията на информационното общество.

Получаването на бакалавърска степен по приложна информатика изисква знания и умения за работа, свързана с проектиране, създаване, поддръжка и експлоатация на системни, специализирани и приложни програми и програмни системи, а така също и  инженеринг на търговска дейност по тяхната реализация.

Бакалавърът от специалността "Приложна информатика" трябва да:

 • притежава фундаментални знания,  които му дават цялостна представа за характера на професионалното направление по информатика и компютърни науки.
 • владее организационните и пазарни механизми на своята сфера на действие;
 • притежава умения да се самоусъвършенства и да повишава своята квалификация.

3) ОБЩОТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

Завършилите специалността "Приложна информатика" притежават фундаментални знания и разбиране на материята в изучаваната област. Общите за всички випускници знания от професионално направление "Информатика и компютърни науки" налагат бакалавърът, завършил специалност "Приложна информатика" да има подготовка по висша математика, приложна и дискретна математика, организация и архитектура на компютри, операционни системи, програмиране, програмни среди и използване на компютри, икономика. Към тази задължителна общотеоретична подготовка се добавят и допълнителни общотеоретични и практически обществено-хуманитарни знания по правни науки, мениджмънт и маркетинг, интелектуална собственост и чуждоезикова подготовка.

4) СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

Бакалавърът, завършил специалност "Приложна информатика" в Европейския политехнически университет, трябва да има значителни познания по организация на компютри, компютърни архитектури, анализ и синтез на логически схеми, анализ и синтез на алгоритми, програмни езици, бази данни, високопроизводителни компютърни системи, операционни системи, обектно-ориентирано програмиране, компютърни мрежи, системи с програмируема логика, паралелно софтуерно инженерство, съвременни софтуерни технологии, програмни среди, суперкомпютърни приложения, компютърна графика, програмиране на вградени системи, интелигентни системи, компютърно моделиране, виртуална реалност, java и скрипт технологии, обработка на изображения, информационни системи и роботика, проектиране на отказоустойчиви програмни системи, проектиране на системи насочени към услуги. Той трябва да има изградена цялостна представа за съвременните компютърни системи и тяхното програмиране, както и за начините на предоставяне на компютърни услуги.  За осигуряване на мобилност и удовлетворяване на специфични интереси на студентите са въведени блокове от избираеми дисциплини в областите на софтуерното инженерство и информационните технологии. Избираемите модули са отворени за въвеждането на нови дисциплини, с които гъвкаво да се реагира на потребностите на софтуерния пазар, съобразно динамично изменящата се конюнктура в областта на информационните технологии. По този начин се осигурява възможност да се създават специалисти, отговарящи на бъдещите потребности от кадри в отрасъла.

5) ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА

Въведените факултативни дисциплини подпомагат реализацията на специалистите, като поддържат и усъвършенстват нивото на общообразователното обучение. С въвеждането на факултативни дисциплини се усъвършенства общата подготовка на студентите, като се дават базови знания извън кръга на професионалното направление и се покриват области със самостоятелен характер. В учебния план се включват като факултативни и няколко дисциплини, свързани с много актуални направления в специалността.

6) ОБЩИ УМЕНИЯ

Бакалаврите от специалност "Приложна информатика" трябва да притежават следните общи умения:              

 • да събират и обработват данни с практическо значение за формиране практически приложими знания;
 • да разчитат документация, описваща функционалните възможности на различни видове компютърни и програмни системи;
 • да използват компютърна техника и приложен софтуер за документиране и анализ на текуща информация, за достъп до бази данни, в това число и чрез локални мрежи и интернет;
 • да притежават икономически познания и управленски умения;
 • да могат да работят в екип и да проявяват професионална етика;
 • да могат да комуникират както със специалисти, така и с неспециалисти  при обмен на информация, идеи и решения.

7) СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Бакалаврите по приложна информатика трябва да прилагат знанията и уменията  си с професионален подход и аргументирано да решават проблеми в изучаваната област. Те трябва да притежават специални умения в областта на проектиране, създаване, инсталиране, настройка и поддържане на приложен и системен софтуер. Бакалаврите по приложна информатика придобиват умения за ползване на техническа литература и документация на английски език. Други важни специални умения, които бакалавърът по приложна информатика трябва да притежава, са следните:

 • да познава основните принципи, критерии и функционални зависимости, необходими за осигуряване на нормалната работа на различните компютърни системи и тяхното програмно осигуряване;
 • чрез диагностични тестове и анализи на получените резултати да поддържа в установените норми инсталираното програмно осигуряване;
 • да владее компютърните мрежови технологии;
 • да имат изработени навици за самообучение.

8) ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Абсолвентите по приложна информатика с образователна степен "Бакалавър" от специалността трябва да могат да изпълняват следните дейности в областта на информатиката и компютърните науки:

 • Проектиране и създаване на програмни продукти в широк кръг от софтуерни платформи и среди;
 • Експлоатация и поддържане на сложни софтуерни системи;
 • Организационно-управленческа дейност във фирми в областта на компютърната техника  и като други специалности от професионалното направление;
 • Работа по асемблиране, настройка и експлоатация на приложен и системен софтуер;
 • Организиране, ръководство, контрол и управление на дейности, свързани с експлоатация на компютърно и компютъризирано оборудване;
 • Изпълнение на дейности, свързани с провеждане на специализирани тестове за диагностика на компютърни и програмни системи;
 • Повишаване на своята квалификация чрез самообучение, фирмено обучение, следдипломно обучение, продължаване на образованието си в магистърска степен по сходни специалности.

9)ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Бакалаврите от специалността "Приложна информатика" са подготвени да се реализират като програмисти в широк кръг от софтуерни езици, платформи и среди, включително и в областта на суперкомпютърните приложения, като маркетингови специалисти в областта на компютърните системи, мрежи и мултимедийни технологии, а така също като преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

Те могат да работят като търговски представители или дистрибутори на приложен и системен софтуер, като представители на фирми, занимаващи се с инженерингова и/или консултантска дейност.

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.