СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

СТРОИТЕЛНО ИНЖЕНЕРСТВО БАКАЛАВЪР

 

Строителното инженерство е една от най – популярните и разпознаваеми специалности  в страните с развита пазарна икономика. Тази специалност осигурява специалисти за всички строителни и административни субекти – инженеринг, строителство, консултации, и експерти – съветници на общински и правителствени организации. Тя подготвя специалисти за различни нива на инвестиционния процес, които работят в съответствие с  бързо променящите се Европейски екологични стандарти , глобалната бизнес среда и засилваща се конкуренция. Тази инженерна специалност е ангажирана с много важни  дейности, свързани с гарантиране развитието на съвременното общество. Успешната работа на строителния инженер  изисква ефективното ползване на  достиженията на математиката, физиката и икономиката.

Курсът на следване е проектиран  в съответствие с последните достижения  на обучението във водещи Европейски и Американски университети. Програмата за строителни инженери – бакалаври предложена от Европейския политехнически университет е насочена към задоволяване на съвременните изисквания на бизнеса, компаниите и социалната отговорност пред обществото. Чрез използване на модерни и научни  методи на обучение с участието и на  известни  преподаватели  от чужбина,  програмата Еразъм + за мобилност на студентите, летен стаж в действащи строителни фирми  студентите придобиват знания и опит, отговарящи на  съвременното Европейско ниво на професията.

Цели на Програмата:

За посрещане на предизвикателствата на развитото съвременно общество Програмата предвижда  инженерно образование на високо  ниво, което  има за резултат формиране на специалисти с изградена персонална, професионална и социална отговорност,  отлични технически умения и креативност, ефективна комуникативност,  способност за работа в екип и лидерство.

Нашите строителни инженери – бакалаври , обучавани на английски език по 4 - годишна Програма се оформят като специалисти - професионалисти, които:

1) Демонстрират високо ниво на персонална, професионална и  социална отговорност чрез:

 • изпълнение на задълженията си с задълбочено обсъждане на проблемите на обществото, здравеопазването и добруването на хората и спазване на изискванията за чест и достойнство;
 • гарантиране на принос към професионалната общност, изискванията за професионална правоспособност и учене през целия живот;
 • трезво оценяване на икономическите, правните, политическите, социалните и културни въздействия на инженерните проекти, с гарантирана публичност и спазване на етичните норми.

2) Показват технически и не – технически умения  при  решаване на традиционни и иновативни проблеми чрез:

 • прилагане на математически, научни и инженерни знания и принципи при решаване на инженерни задачи;
 • ползване на основни и задълбочени знания, гарантиращи висока продуктивност;
 • използване на креативни и иновативни методи  за намиране на решения при комплексни строителни задачи.

3)  Демонстрират  умения за комуникация, работа в екип и лидерство чрез:

 • комуникация и диалог с професионалистите и обществеността;
 • работа в различни и ефективни социално – икономически екипи;
 • работа и активно участие като лидери  в професията и обществото.

Дипломираните строителни инженери  - бакалаври  на Европейския  политехнически университет  са квалифицирани  за да работят като:

 • инженери в строителството и маркетинга, експерти, технически ръководители, консултанти и мениджъри в държавни и частни компании, строителни и търговски компании,  обществени и международни институции;
 • ръководители на възстановителни работи, управление и поддържане на сгради и съоръжения;
 • експерти по мониторинг, специалисти в международни организации в областта на строителството, консултантски компании, като брокери и преподаватели в професионални училища по архитектура и строителство.

Програмата за обучение осигурява овладяването на модерен технически/ научен английски език и придобиването на практически умения на строителните инженери, необходими за успешното стартиране на професионалната им дейност. Повече от 70 % от  нашите дипломирани инженери, два месеца след дипломирането, са назначени в голям брой организации в Европа , Азия  и Африка.

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.