Сеизмично инженерство

Сеизмично инженерство МАГИСТЪР


Тази магистърска програма има за цел подобряването и задълбочаването на квалификацията на строителните инженери в областта на антисеизмичната сигурност на сгради и съоръжения по време на тяхното проектиране и изпълнение. България и много други страни имат на тяхна територия активна сеизмична дейност, което предполага, че те трябва да  осигуряват всички строителни системи срещу този разрушителен природен феномен. Специални мерки по време на проектирането на сгради и съоръжения срещу сеизмични въздействия  е свързана с едно от основните изисквания към инвестиционните проекти - осигуряване на здравето и живота на хората. Програмата подготвя специалисти в областта на  сеизмичното инженерство, които са способни да оценят, прогнозират и намалят риска от земетресения. Обучението включва курсове в широк кръг области, свързани с проектирането и анализа на конструкцията, геомеханика, управление на риска. Областите на обучение с елемнти на изследване са фокусирани върху изчислителните елементи на  механиката, интеграция на строителните проекти, анализ на надеждността и намаляване на риска, контрол на поведението на строителни системите, инженеринг и информатика както и екологични аспекти на сеизмичен риск.

Завършилите магистърска програма "Сеизмично инженерство", овладяли и модерен технически/научен английски език, могат да намерят професионална реализация като:

  • специалисти, инженери консултанти в частни или обществени организации, научни работници и членове на академичната общност в областта на проектиране в сеизмични райони;
  • проектанти, технолози, специалисти по маркетинг, експерти, технически ръководители, консултанти и мениджъри в държавни и частни фирми, търговски асоциации, обществени и международни институции;
  • ръководители по ремонт и реконструкция, усилване и възстановяване, безопасна експлоатация и технологична поддръжка  на сградни инсталации;
  • специалисти по контрол на качеството на строителните дейности, разработването на норми за строителство в сеизмични райони в международни организации, изготвяне на прогнози и насоки в консултантски фирми.

Ръководител на програмата: проф. д-р инж.ИванкаПаскалеваivanka.paskaleva@epu.bg

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.