ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА БАКАЛАВЪР

 

Бакалавърската програма „Зелена енергетика“ е инженерна специалност с екологична насоченост, ориентирана към приоритетни области на енергетиката - енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия с намалени вредни емисии за т.нар. устойчиво развитие. Обучението е насочено към изследване, проектиране и експлоатация на енергийно ефективни и екологосъобразни системи и съоръжения. Изучават се алтернативни източници на енергия като слънце, вятър, вода, геотермални, океански течения, биомаса, водородни технологии, фотоволтаични системи, приливи и отливи, разлика в температурите на различните слоеве на океана и др., както и нови авангардни технологии за добиването й. Отделен модул от знания и приложими умения е свързан с ефективно потребление при осветление, транспорт и задвижвания в бита и индустрията, отопление и климатизиране на сгради, изграждането на „зелени” съоръжения и др.

Обучението е изцяло на английски език.

Целта на специалността е създаването на висококвалифицирани инженерни специалисти с възможности за професионална реализация в обхватната, динамична и перспективна област на енергетиката като цяло и в частност на съвременната енергийна техника, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. В конкретната си професионална изява като конструктори, проектанти, консултанти, експерти, частни предприемачи, учени, преподаватели, представители в държавни и общински администрации и в неправителствени организации, възпитаниците на тази специалност приемат предизвикателствата на една постоянно променяща се природна и икономическа обстановка и си поставят амбициозната задача да направят енергията евтина, сигурна и екологична, а енергетиката – ефективна и устойчива.

По време на курса на обучението студентит изучават общо дисциплини изграждащи базата на инженерната подготовка: Математика, Физика, Зелена химия, Основи на икономиката, Европейски ценности и култура, Информатика, Електротехника, Основи на конструирането и CAD системи, Механика, Термодинамика и топлопренасяне, Материалознание, Европейски политики и стандарти, Механика на флуидите, Електрически машини и задвижвания, Електроенергетика, Електрически апарати и уредби, Измервателна техника и Основи на управлението в енергетиката.

Специализираното за програмата  обучение, студентите получават от блок дисциплини като:

 • геотермална енергетика;
 • Слънчеви отоплителни и охладителни системи;
 • Зелени сгради;
 • Зелена енергия и околна среда;
 • Вятърна енергетика;
 • Енергия от биомаса;
 • Въведение във водородна технология;
 • Оптимизация и енергийна ефективност;
 • Фотоволтаични системи;
 • Устойчива развитие и енергийна екология;
 • Метеорология и климатология;
 • Енергия от океана;

В програмата са разработени няколко модула под формата на избираеми дисциплини даващи допълнителна специализирана подготовка в областта на Зелената енергетика. Съчетанието на основните бакалавърски дисциплини с предлаганите модули позволяват струдентите по избор да надградят своята специализирана подготовка в областта на :

Слънчева енергетика

Биомаса и биогорива

Водородни технологии и горивни клетки

Зелени сгради и енергийна ефективност – съвместно с бакалавърската програма по Строително инженерство.

Икономически аспекти на възобновяемите енергийни източници.

Тази допълнителна специализация позволява завършилите студенти да получат сериозна подготовка по посочените направления. Това ще им позволи при тяхно желание да продължат специализираната си подготовка в различни магистърски програми, подготвени в ЕПУ или в други ВУЗ.

На студентите се предлага практика във водещи фирми и 1 семестър обучение в чужбина, както и включване в изследователски проекти. Чуждестранни преподаватели от Италия, Испания и други страни  участват в учебния процес.

Завършилите бакалавърската програма „Зелена енергетика“ могат да се реализират професионално в различни области на енергетиката и в частност в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност катo: Проектанти и конструктори на енергийни системи. Консултанти по енергийна ефективност и експерти в консултантски фирми. Учени и преподаватели в учебни заведения. Представители в държавни и общински администрации и в неправителствени организации. Частни предприемачи

Успешно завършилите бакалавърска степен „Зелена енергетика“ инженери

Ще имат: Основни познания в областта на машиностроенето, технологиите и електротехниката. Задълбочени познания за енергийното преобразуване и прилагането му при внедряването на възобновяеми енергийни източници при съобразяване с основните природни и инженерно-технически аспекти. Много добра инженерна подготовка за планиране и експлоатация на съоръжения за използване на възобновяеми енергийни източници и подобряване ефективността при използване на енергията в индустрията и бита. Солидна научна подготовка.

Ще знаят: Съвременните управленски и икономически теории. Спецификата на енергийния мениджмънт. Европейските политики и стандарти. Националното и европейското патентно законодателство и защитата на интелектуалната собственост. Методите за формулиране и реализация на стратегии, енергийни бизнес-планове, програми и проекти. Най-добрите налични технологии (ВЕТ).

Ще могат: Да прилагат инженерни решения по проблемни аспекти от областта на възобновяемите енергийни източници и използват подходящите методи за моделиране,симулация и оптимизиране при различни възобновяеми енергийни източници. Да анализират и оценяват от енергийна, стопанска и конструктивна гледна точка проекти за съоръжения и експлоатация на възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и да планират и провеждат изследвания в тази област. Да работят в колектив при решаване на задачи от интердисциплинарен и интернационален характер в условията на стопанско и политическо рамкиране. Да прилагат наученото теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката. Да формулират цели и стратегии, да изработва планове, програми и проекти. Да участват в разработването на фирмени, регионални и национални енергийни стратегии. Да реализират ползотворни контакти със своите партньори от страната и чужбина. Да планират и организират ефективно собствената си кариера. Да ползват разнообразни научни и практически източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

В Университета се прилага Европейската система за трансфер на кредити (ECTК), което гарантира признаването на посещаваните от студентите курсове в други университети. ЕСТК осигурява прозрачност на действията и спомага за изграждането на връзки между институциите, като по този начин увеличава възможностите на студентите при избора им на научно направление. Системата улеснява институциите при признаването на постигнатите резултати на студентите благодарение на общоприетите кредити и оценки.

 

Ръководител програма „Зелена Енергетика“: Проф. дхн Иван Петков,

e-mail: ivan.petkov@epu.bg

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.