Магистърски програми

Сеизмично инженерство МАГИСТЪР

  • ИЗИСКВАНИЯ: Бакалавърска степен по Сеизмично инженерство или друга подобна специалност, завършено средно образование, признато в ЕС, среден успех от дипломата – Добър, документ, удостоверяващ владеенето на английски език
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1,5 години (3 семестъра)
  • ДИПЛОМА: Магистър по Сеизмично инженерство

Обновяване на сгради и съоръжения МАГИСТЪР

  • ИЗИСКВАНИЯ:
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
  • ДИПЛОМА:
© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.