СПЕЦИАЛНОСТ ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ  "ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

 

Целта на обучението е да се даде специализирана подготовка в областта на обновяването, реконструкцията и модернизирането на сгради и съоръжения. Тази цел се постига чрез разширяване и обогатяване на теоретическите знания в подготовката на студентите, които да позволят реализация на завършващите в широк кръг от дейности в областта на строителството.

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър” инженери по специалността получават знания и умения за решаването на конструктивни и технологични въпроси свързани с обновяването на сгради и съоръжения, в това число анализиране на техническа документация, избор на подходящи материали и системи, изпълнение на различни операции в процеса на строителството свързани с обновяването на сгради и съоръжения, икономически познания и управленски умения в строителната практика.

Завършващите инженери получават и специални умения за решаване на конкретни конструктивни и технологични проблеми,  диагностициране на състоянието и анализ на поведението на конструкциите и изолационните системи, проектиране на реконструирани сгради на сеизмични въздействия, проектиране и ръководство на изпълнението на сгради със системи за сухо строителство, проектиране и ръководство на изпълнението на съвременни фасадни системи, ръководство на изпълнението на инсталационни системи при обновяване на сгради и съоръжения.

След завършване на обучението си, инженерите по специалност "Обновяването на сгради и съоръжения " придобиват подготовка за изпълнението на следните дейности:

 • изработване конструктивни проекти на сгради и съоръжения свързани с обновяване, реконструкция и модернизиране;
 • изработване или участие в изработването на строително-технологични проекти на сгради и съоръжения свързани с обновяване, реконструкция и модернизиране;
 • осъществяваване на консултантска, техническа и мениджърска дейност в областта на строителството и в частност в областта на обновяването, реконструкцията и модернизирането на сгради и съоръжения;
 • организация и управление на фирми с предмет на дейност строителство, обновяване, реконструкция и модернизиране;
 • приложение на съвременните системи и строителни материали за обновяване на сгради и съоръжения;
 • изработване на необходимата техническа документация, свързана с изпълнението и разрешаване ползуването на строежите;
 • извършване на научноизследователска дейност в областите на на обновяването, реконструкцията и модернизирането на сгради и съоръжения, при които се изискват задълбочени познания на теорията и практиката;
 • извършване на експериментално изследване, обследване и диагностициране на строителни конструкции и съоръжения, на отделни техни елементи и детайли;
 • извършване на преподавателска дейност във висши училища.

Завършилите специалността "Обновяване на сгради и съоръжения" магистри са подготвени да се реализират като:

 • консултанти, технически експерти и мениджъри на дейности свързани с обновяването на сгради и съоръжения;
 • проектанти на сгради съоръжения, подлежащи на обновяване, реконструкция и модернизиране;
 • специалисти в сферата на контролиращите органи, международни организации в областта на строителството, консултантски фирми.    

Ръководител на програмата:

акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.