ПРОЕКТ

Проект

Преподавателският състав и екипът на офис "Проекти, иновации и връзки с бизнеса" в Европейския политехнически университет разполагат с богат опит в разработването и управлението на образователни, технологични и научноизследователски проекти.

Университетът е установил партньорства с публични и частни организации на национално и международно ниво, представители на бизнеса и международни университети.

Високият професионализъм в съчетание с индивидуалния подход към всеки клиент и партньор гарантират изготвянето на максимално качествени проекти и оптимизация на финансовия грант, осигуряващи устойчиви, дългосрочни резултати.

Управлението на един проект е пакет от: принципи, практики и техники, които се прилагат за воденето на „проектен“ екип; контролиране на графика на проектното предложение, цената му, рисковете при прилагането му, за да се постигнат ефективни резултати.

Европейският политехнически университет предоставя експертна подкрепа на няколко етапа:

  • Предварителен анализ – анализ на дейността на клиента и първоначалната му проектна идея, събиране на информация и подготовка на предпроектно проучване (при необходимост), изясняване на конкретните цели на проекта и очакваните резултати;
  • Подготовка на проектното предложение – подготовка на цялата проектна документация съгласно изискванията на конкретната финансираща програма (бизнес-план, апликационна форма, бюджет, логическа рамка, както и необходимите приложения и обосновки);

  • Управление на проекта (project management) – предоставяне на техническа и административна помощ на клиента по време на изпълнението на проекта, съгласно изискванията на финансиращата програма (подготовка на тръжна документация, изготвяне на технически и финансови доклади по съответната програма, подготовка на документи за заявяване на авансови, междинни и финални плащания по проекта и др.).

За въпроси и допълнителна информация, моля, свържете се с офис „ПРОЕКТИ, ИНОВАЦИИ И ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА“ в Европейския политехнически университет: zvezdomir.zlatev@epu.bg.

Проект "Студентски практики"

Проект „Студентски практики“ се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Съгласно проекта над 60 000 студенти разполагат с възможността да получат практическо обучение. За участие могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и на ментори от страна на работодателя.

 

Cosmo Project

 

EПУ участва успешно в 3-та сесия на Седма европейска рамкова програма – Тетраком грант 609491 с проект Безконтактен интелигентен МЕМС - базиран пиезо-резистивен датчик – COSMOS. Проектът беше реализиран съвместно с българската фирма АMG-T ООД и завършен през юли 2016г.

  

 

 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

В началото на академичната 2012/2013 г. Европейският политехнически университет е подписал договори за безвъзмездна финансова помощ с договарящите органи по следните проекти, финансирани по Оперативни програми:

 

Проект OФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - ПЕРНИК, процедура „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.

 

Проект "ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТНИ УСЛУГИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“, процедура "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.