ПРОЕКТ

Проект „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

 

Правилник стипендии

За повече информация:

http://eurostipendii.mon.bg/

 

Проект "Студентски практики"

Проект „Студентски практики“ се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Съгласно проекта над 60 000 студенти разполагат с възможността да получат практическо обучение. За участие могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и на ментори от страна на работодателя.

 

Cosmo Project

 

EПУ участва успешно в 3-та сесия на Седма европейска рамкова програма – Тетраком грант 609491 с проект Безконтактен интелигентен МЕМС - базиран пиезо-резистивен датчик – COSMOS. Проектът беше реализиран съвместно с българската фирма АMG-T ООД и завършен през юли 2016г.

  

 

 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

В началото на академичната 2012/2013 г. Европейският политехнически университет е подписал договори за безвъзмездна финансова помощ с договарящите органи по следните проекти, финансирани по Оперативни програми:

 

Проект OФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - ПЕРНИК, процедура „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.

 

Проект "ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРЕНТНИ УСЛУГИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“, процедура "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

 

© ЕПУ – Европейски политехнически университет – 2016 г. – Всички права са запазени.